ຂໍ້ມູນສະຖານສຶກສາຂອງລາວ

ສັງລວມຕາມຂໍ້ມູນຂອງກະຊວງສຶກສາ ແລະການສອບຖາມຈາກບັນດາພາກສ່ວນອື່ນໆ.

ຈຳນວນສະຖານສຶກສາ ທີ່ຄົ້ນພົບຕາມເງື່ອນໄຂແມ່ນ 4 ແຫ່ງ

ຊື່ພາສາລາວ: ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ
ຊື່ພາສາອັງກິດ: National University of Laos
ປະເພດ: University, ເປັນ: Public
ທີ່ຢູ່: ບ້ານດົງໂດກ, ເມືອງໄຊທານີ, ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ເບີໂທ/ແຟັກ: ,
ເວັບໄຊ: http://www.nuol.edu.la/
ຊື່ພາສາລາວ: ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ
ຊື່ພາສາອັງກິດ: University of Souphanouvong
ປະເພດ: University, ເປັນ: Public
ທີ່ຢູ່: ບ້ານ, ເມືອງຫລວງພະບາງ, ແຂວງຫລວງພະບາງ
ເບີໂທ/ແຟັກ: ,
ຊື່ພາສາລາວ: ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ
ຊື່ພາສາອັງກິດ: University of Champasak
ປະເພດ: University, ເປັນ: Public
ທີ່ຢູ່: ບ້ານ, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ
ເບີໂທ/ແຟັກ: ,
ຊື່ພາສາລາວ: ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດ
ຊື່ພາສາອັງກິດ: University of Savannakhet
ປະເພດ: University, ເປັນ: Public
ທີ່ຢູ່: ບ້ານ, ເມືອງKaysonephomvihan, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ເບີໂທ/ແຟັກ: ,

ເງື່ອນໄຂສະແດງຂໍ້ມູນ

ເລືອກປະເພດລັດ-ເອກະຊົນ

 • ລັດ ເອກະຊົນ

ເລືອກຊັ້ນ/ສາຍການສຶກສາ

 • ຊັ້ນສູງ ສ້າງຄູ ອາຊີວະ

ເລືອກຕົ້ນສັງກັດ

 • ສຶກສາທິການ
  ສາທາລະນະສຸກ
  ກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້
  ຖະແຫລງຂ່າວ ແລະວັດທະນະທຳ
  ການເງິນ
  ຍຸຕິທຳ
  ແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການ
  ໄປສະນີ ແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ
  ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
  ປ້ອງກັນຊາດ
  ທະນາຄານແຫ່ງຊາດ

ເລືອກແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ